Pâtes Papalina

Petit pois, jambon, mozzarella, tomates.
Choix de: Penne, Spaghetti ou Sans gluten.