Pizza Diavola
Tomates, mozzarella fresca, salami piquant, poivrons.