Pizza Diavola
Tomates, mozzarella, salami piquant, poivrons.