Pizza du Patron
Tomates, mozzarella, jambon, champignons frais, oeuf.