Pizza du Patron
Tomates, mozzarella fresca, jambon, champignons frais, oeuf.